R65, R80, R100 Paris-Dakar

R65, R80, R100 Paris-Dakar